Home

YOUR LANGUAGE PROFESSIONAL

REMELY TRANSLATION 

Remely Majan 

Communications starts by embracing 
UNITY and UNDERSTANDING
to achieve your goals.   

ENGLISH


Translation, interpretation and teaching with a
profound knowledge about the language and communication between mankind with different cultures, traditions, races, nationalities, values and opinions.  


A well understood spoken and written language is a bridge between mankind from all walks of life. Unity and understanding are very important keys to reach the goals. 

TAGALOG 


Ang nakasulat (translation) at pananalitang pagsasalin ng wika (interpretation) na may lubos na karunungan tungkol sa wika  at ang ipinahiwatig na mga mensahe sa pagitan ng sangkatauhan na may iba't ibang kultura, tradisyon, lahi, nasyonalidad, kabuluhan at opinyon.

Ang maayos na pag-uunawa ng pananalita at naisulat na lengguwahe ay isang tulay sa pagitan ng sangkatauhan na galing sa lahat ng uri ng sambayanan. Ang pagkakaisa at pag-uunawaan ay ang mga importanteng susi para makamit ang mga layunin. 

NEDERLANDS


Vertalingen, tolken en lesgeven met een grondige kennis van de taal en communicatie tussen mensen met verschillende culturen, tradities, ras, nationaliteiten, waarden en meningen.

Een goed begrepen taal, zowel gesproken als geschreven, verenigt mensen uit alle lagen van de bevolking. Eenheid en begrip zijn heel belangrijke sleutels om het doel te bereiken.

BISAYA / CEBUANO


Ang nakasulat (translation) ug gisulting paghubad sa usa ka sinultian (interpretation) iyang gitagaan ug lalom nga pagsabot ang kabahin sa mga pulong, pinulungan ug ang pagpasa sa mga mensahe para sa katawhan nga naay lain laing mga kultura, tradisyon, kaliwatan, nasyonalidad, prinsipyo ug opinyon. 

Ang maayong pagsabot sa gisulti ug gisulat nga lengguwahe maoy usa ka taytayan taliwala sa mga katawhan nga gikan sa lain laing klaseng mga kahimtang. Ang pagkahiusa ug pagsinabtanay mao ang mga importanteng yawe para makab-ot ang mga tumong.